صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ گزارش عملکرد صندوق جسورانه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۳۱-۰۲-۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۳۱-۰۱-۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۲۹-۱۲-۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۳۰-۱۱-۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ گزارش عملکرد صندوق جسورانه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی حسابرسی نشده منتهی به دوره ۹ ماهه آذر ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۳۰-۱۰-۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره های ۱ ماهه منتهی به ۳۱-۰۷-۱۴۰۰، ۳۰-۰۸-۱۴۰۰ و ۳۰-۰۹-۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۳۰-۰۹-۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ گزارش عملکرد صندوق جسورانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی حسابرسی شده منتهی به دوره ۶ ماهه شهریور ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۳۰-۰۸-۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ گزارش عملکرد صندوق جسورانه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی حسابرسی نشده منتهی به دوره ۶ ماهه شهریور ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۳۰-۰۷-۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۳۱-۰۶-۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۳۱-۰۵-۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۳۱-۰۴-۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ گزارش عملکرد صندوق جسورانه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی حسابرسی نشده منتهی به دوره ۳ ماهه خرداد ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۳۱-۰۳-۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ گزارش عملکرد صندوق جسورانه یکم آرمان آتی سال مالی منتهی به ۳۰-۱۲-۱۳۹۹ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی (حسابرسی شده) سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ گزارش پورتفوی صندوق سرمایه گذاری جسورانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۳۱-۰۲-۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ صورت های مالی و یادداشت های توضیحی (حسابرسی نشده) سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به فروردین ماه ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به اسفندماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به آذر ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به مهر ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ صورتهای مالی ۳ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)(اصلاحی) دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ گزارش عملکرد حسابرسی شده ۱ساله منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ گزارش عملکرد حسابرسی نشده ۱ساله منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به دی ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ گزارش عملکرد دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به آذرماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ گزارش عملکرد ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی ۶ماهه (حسابرسی شده) منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به مهرماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ گزارش عملکرد ۶ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی ۶ماهه (حسابرسی نشده) منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به شهریور ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به مرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به تیر ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ گزارش عملکرد ۳ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ صورتهای مالی ۳ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ صورتهای مالی یکساله حسابرسی شده اصلاح شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ صورتهای مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ گزارش عملکرد حسابرسی شده ۱ساله منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ صورتهای مالی حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به ماه اسفند ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به ماه بهمن ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به ماه دی ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی حسابرسی نشده منتهی به دوره ۹ ماهه آذر ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ گزارش عملکرد حسابرسی نشده منتهی به دوره ۹ ماهه آذر ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۹ ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به ماه آذر ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۰۶ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به ماه آبان۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی حسابرسی شده منتهی به دوره ۶ماهه شهریور۱۳۹۷(اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ گزارش عملکرد ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۱۵ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی حسابرسی شده منتهی به دوره ۶ماهه شهریور۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به ماه مهر ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی حسابرسی نشده منتهی به دوره ۶ماهه شهریور۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ گزارش عملکرد ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به ماه شهریور ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به ماه مرداد ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به ماه تیر۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ گزارش عملکرد منتهی به دوره ۳ماهه خرداد ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی حسابرسی نشده منتهی به دوره ۳ماهه خرداد ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ صورت مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ 'گزارش عملکرد سالانه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹(اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ گزارش پرتفوی صندوق جسورانه منتهی به ماه خرداد ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ 'گزارش پرتفوی اردیبهشت ۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ صورت مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ 'گزارش عملکرد سالانه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ صورت مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ صورت مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۰۳ ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ صورت مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۲۴ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۵/۱۷ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ صورت مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰(اصلاحی) دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۱۴ ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۱۳ ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ صورت مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۰۷ ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ صورت مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۲۷ ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۲۷ ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ گزارش عملکرد منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دانلود