صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
هزینه‌های صندوق

هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق به دو بخش تقسیم می‌شود. بخشی از این هزینه‌ها از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود و بدین علت، خالص ارزش دارایی‌های صندوق کاهش می‌یابد. بخش دیگر از این هزینه‌ها، مستقیماً از سرمایه‌گذار اخذ می‌شود.
فهرست هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق، در اساسنامه قید شده‌ است. برخی از این هزینه‌ها، نظیر هزینه‌های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق، به طور کلی غیرقابل-پیش‌بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آن‌ها بستگی دارد. برخی از هزینه‌ها نظیر هزینه‌های تأسیس و هزینه‌های تشکیل مجامع صندوق، با تصویب جلسه مجمع صندوق از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود. برخی دیگر از هزینه‌ها نظیر کارمزد معاملات، هزینة سود تسهیلات بانکی، هزینة نگهداری اوراق بهادار بی‌نام صندوق یا هزینة نقل و انتقال وجوه صندوق، از طریق مذاکرة مدیر صندوق با ارائه‌دهندگان این خدمات یا تسهیلات تعیین می‌شود. برخی دیگر از هزینه‌ها، مبلغ از پیش تعیین شده‌ای است که در این امیدنامه آمده است.
آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است، به شرح جدول زیر است:

عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس شامل تبلیغ پذیره‌نویسی معادل پنج در هزار (0/005) از سقف صندوق با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق حداکثر تا سقف 200 میلیون ریال
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک‌سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
حق‌الزحمه اعضای هیئت مدیره حداکثر تا سقف 10 میلیون ریال در ماه به ازای حداقل یک جلسه حضور هر عضو هیئت مدیره
کارمزد مدیر

در هر سال 4 درصد از سقف صندوق تا سقف 100 میلیارد ریال و 2 درصد مازاد بر 100 میلیارد ریال

در صورت خاتمه قرارداد مدیر از سوی صندوق معادل 12 برابر میانگین حق‌الزحمه ماهانه 3 ماه انتهایی اداره صندوق به او پرداخت می‌گردد.

پاداش عملکرد پاداش عملکرد مدیر نسبت به مازاد سود محقق‌شده صندوق از فروش سرمایه‌گذاری‌ها یا سود نقدی پرداختی نسبت به نرخ مرجع تعیین می‌شود. این پاداش به صورت پلکانی مطابق فرمول زیر محاسبه میگردد.

- 20 درصد از مازاد سود نسبت به نرخ مرجع تا 1/5 برابر نرخ مرجع

- 35 درصد از مازاد سود نسبت به 1/5 برابر نرخ مرجع تا 2 برابر نرخ مرجع

- 50 درصد از مازاد سود نسبت به 2 برابر نرخ مرجع

هنگام محاسبه پاداش مدیر در یک مقطع، عملکرد مدیر به صورت تجمعی از ابتدای فعالیت صندوق محاسبه میگردد. موضوع پاداش عملکرد مدیر بصورت 70 درصد نقد در پایان سال مالی و مابقی به صورت ذخیره در زمان انحلال صندوق با تصویب هیات مدیره به مدیر پرداخت می‌شود.

 نرخ مرجع: 1/3 برابر بازده سالانه اوراق مشارکت دولتی با سررسید بلندمدت یا 1/3 برابر سود سپرده 5 ساله هر کدام بیشتر باشد.
حق‌الزحمه حسابرس مبلغ ثابت 150 میلیون ریال به ازای هر سال مالی
کارمزد متولی سالانه پنج در هزار (0/005) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل 180 میلیون و حداکثر 300 میلیون ریال است.
حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل سه در هزار (0/005 ) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
هزینه خدمات سپرده گذاری و درج نماد در فرابورس حداکثر100میلیون ریال سالانه با ارائه مدارک مثبته
هزینه‌های عملیاتی صندوق می‌تواند از محل دارایی‌های خود کلیه هزینه‌های عملیاتی را که دربرگیرنده و نه لزوما منحصر به موارد زیر باشد، پرداخت نماید: هزینه تراکنش‌ها و معاملات صندوق، هزینه‌های اداری، بیمه، مالیات، حسابرسی، ارزشیابی، بازاریابی، حق پذیرش و عضویت در کانونها، شبکه‌سازی و ترویج، گزارش‌دهی به سهامداران و نهادهای قانونی ذیربط، حق مشاوره و هزینه‌های سربار، ثبت و انحلال شرکت‌های زیرمجموعه. این هزینه‌ها معمولا بالاتر از نرم هزینه‌های صندوق‌های مشترک هستند.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 400 میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

* اعداد مذکور در جدول فوق مربوط به سال اول فعالیت صندوق می‌باشد و در سال‌های آتی با تصویب مجمع قابل تغییر است.

الف) کارمزد مدیر به صورت سه ماهانه محاسبه و پرداخت می‌گردد.

ب) هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حساب‌های صندوق ثبت شده و به‌طور روزانه ذخیره یا مستهلک می‌شود.

ج) در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند، لازم است مالیات بر ارزش افزوده نیز مطابق قوانین محاسبه و همزمان با مخارج یادشده حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی مربوطه ثبت گردد.

هزینه‌هایی که باید توسط سرمایه‌گذ‌ار پرداخت شود عبارتند از:

عنوان هزینه شرح
کارمزد صدور کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال به صورت کاغذی برابر مقررات بورس یا بازار خارج از بورس که در آن پذیرفته می‌شود عمل می‌گردد.
کارمزد معاملات طبق مقررات بورس یا بازار خارج از بورس که واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در آن پذیرفته شده است، تعیین می‌شود.

حداکثر 5 درصد سود محقق شده از محل فروش سرمایه گذاریها و یا سود نقدی دریافتی(به شرط آنکه جریانات نقدی صندوق در آن سال مالی منفی نشود) از شرکتهای سرمایه پذیر به تصویب مجمع به عنوان پاداش هیئت مدیره پرداخت خواهد شد. پاداش هیئت مدیره به دو قسمت حق حضور در جلسات و پاداش عملکرد تقسیم می‌شود. قسمت اول پاداش به صورت ماهانه به اعضاء پرداخت خواهد شدو هر ساله توسط مجمع معیین می‌گردد و پاداش عملکرد در دوره تصفیه نهایی و انحلال صندوق به اعضاء هیئت مدیره به نسبت دوره حضور در هیئت مدیره صندوق پرداخت خواهد شد.

هزینه جبران خدمات کمیته سرمایه گذاری اعم از پرداخت ثابت و پاداش بر عهده مدیر است که بر اساس قراردادی بین مدیر و اشخاص کلیدی مشخص می‌گردد.