صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳,۳۳۸ ۴۶.۹۶ % ۲,۶۶۴ ۲.۸۹ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳,۲۷۰ ۴۶.۹۳ % ۲,۶۴۰ ۲.۸۶ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳,۲۷۰ ۴۶.۹۵ % ۲,۶۱۶ ۲.۸۴ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳,۲۷۰ ۴۶.۹۶ % ۲,۵۹۲ ۲.۸۱ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳,۲۷۰ ۴۶.۹۷ % ۲,۵۶۹ ۲.۷۹ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳,۲۷۰ ۴۶.۹۷ % ۲,۵۷۱ ۲.۷۹ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲,۵۹۱ ۴۶.۵۹ % ۲,۵۴۷ ۲.۷۹ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲,۵۹۱ ۴۶.۶ % ۲,۵۲۳ ۲.۷۶ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲,۵۹۱ ۴۶.۶۱ % ۲,۵۰۰ ۲.۷۴ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲,۵۹۱ ۴۶.۶۲ % ۲,۴۷۶ ۲.۷۱ % ۰ ۰ %