صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۰,۸۷۷,۷۸۴,۸۲۰
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۹۰۸,۷۷۸ ۹۰۸,۷۷۸ ۹۰۸,۷۷۸ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۸۷۷,۷۸۴,۸۲۰
  ۲ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۹۰۹,۷۰۷ ۹۰۹,۷۰۷ ۹۰۹,۷۰۷ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۹۷۰,۷۳۲,۴۷۶
  ۳ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ ۹۰۹,۸۱۰ ۹۰۹,۸۱۰ ۹۰۹,۸۱۰ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۹۸۱,۰۲۴,۰۷۴
  ۴ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ ۹۰۹,۹۱۳ ۹۰۹,۹۱۳ ۹۰۹,۹۱۳ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۹۹۱,۳۳۳,۷۳۳
  ۵ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ ۹۱۰,۰۱۷ ۹۱۰,۰۱۷ ۹۱۰,۰۱۷ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۱,۰۰۱,۶۶۱,۴۱۳
  ۶ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ ۹۱۰,۱۱۴ ۹۱۰,۱۱۴ ۹۱۰,۱۱۴ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۱,۰۱۱,۳۸۵,۷۲۴
  ۷ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ۹۱۰,۱۳۱ ۹۱۰,۱۳۱ ۹۱۰,۱۳۱ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۱,۰۱۳,۰۶۸,۵۷۶
  ۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ ۹۱۰,۱۴۸ ۹۱۰,۱۴۸ ۹۱۰,۱۴۸ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۱,۰۱۴,۸۲۶,۱۵۵
  ۹ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ ۹۱۰,۱۶۶ ۹۱۰,۱۶۶ ۹۱۰,۱۶۶ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۱,۰۱۶,۶۱۴,۲۲۰
  ۱۰ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ ۹۱۰,۱۸۴ ۹۱۰,۱۸۴ ۹۱۰,۱۸۴ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۱,۰۱۸,۴۳۲,۷۰۴
  ۱۱ ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ ۹۱۰,۲۰۳ ۹۱۰,۲۰۳ ۹۱۰,۲۰۳ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۱,۰۲۰,۲۷۹,۵۰۴
  ۱۲ ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ ۹۱۰,۲۲۲ ۹۱۰,۲۲۲ ۹۱۰,۲۲۲ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۱,۰۲۲,۱۵۸,۶۲۸
  ۱۳ ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ ۹۱۰,۲۴۱ ۹۱۰,۲۴۱ ۹۱۰,۲۴۱ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۱,۰۲۴,۰۶۷,۹۷۱
  ۱۴ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ ۹۱۰,۲۶۰ ۹۱۰,۲۶۰ ۹۱۰,۲۶۰ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۱,۰۲۶,۰۰۷,۴۶۷
  ۱۵ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ۹۱۰,۲۸۰ ۹۱۰,۲۸۰ ۹۱۰,۲۸۰ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۱,۰۲۷,۹۷۷,۰۵۲
  ۱۶ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ۹۱۰,۳۰۰ ۹۱۰,۳۰۰ ۹۱۰,۳۰۰ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۱,۰۲۹,۹۷۶,۶۵۹
  ۱۷ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ ۹۱۰,۳۲۰ ۹۱۰,۳۲۰ ۹۱۰,۳۲۰ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۱,۰۳۲,۰۰۶,۲۲۲
  ۱۸ ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ ۹۱۰,۳۴۱ ۹۱۰,۳۴۱ ۹۱۰,۳۴۱ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۱,۰۳۴,۰۶۵,۶۷۷
  ۱۹ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ ۹۱۰,۳۶۲ ۹۱۰,۳۶۲ ۹۱۰,۳۶۲ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۱,۰۳۶,۱۵۴,۹۵۷
  ۲۰ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ ۹۱۰,۳۶۷ ۹۱۰,۳۶۷ ۹۱۰,۳۶۷ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۹۱,۰۳۶,۶۶۸,۲۱۶
  مشاهده همه