صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۹,۳۳۶,۱۸۷,۲۴۷
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ ۸۹۳,۳۶۲ ۸۹۳,۳۶۲ ۸۹۳,۳۶۲ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۹,۳۳۶,۱۸۷,۲۴۷
  ۲ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ ۸۹۳,۴۵۱ ۸۹۳,۴۵۱ ۸۹۳,۴۵۱ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۹,۳۴۵,۱۳۱,۰۸۳
  ۳ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ ۸۹۳,۵۴۱ ۸۹۳,۵۴۱ ۸۹۳,۵۴۱ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۹,۳۵۴,۰۹۳,۰۴۵
  ۴ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ ۸۹۳,۶۳۱ ۸۹۳,۶۳۱ ۸۹۳,۶۳۱ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۹,۳۶۳,۰۷۳,۰۹۰
  ۵ ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ۸۹۳,۷۲۱ ۸۹۳,۷۲۱ ۸۹۳,۷۲۱ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۹,۳۷۲,۰۷۱,۱۸۱
  ۶ ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ ۸۹۳,۸۱۱ ۸۹۳,۸۱۱ ۸۹۳,۸۱۱ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۹,۳۸۱,۰۸۷,۲۷۸
  ۷ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ ۸۹۳,۹۰۱ ۸۹۳,۹۰۱ ۸۹۳,۹۰۱ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۹,۳۹۰,۱۲۱,۳۴۰
  ۸ ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ ۸۹۳,۹۹۲ ۸۹۳,۹۹۲ ۸۹۳,۹۹۲ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۹,۳۹۹,۱۷۳,۳۲۹
  ۹ ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ ۸۹۴,۰۸۲ ۸۹۴,۰۸۲ ۸۹۴,۰۸۲ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۹,۴۰۸,۱۹۸,۲۵۵
  ۱۰ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ۸۹۴,۱۷۳ ۸۹۴,۱۷۳ ۸۹۴,۱۷۳ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۹,۴۱۷,۲۸۵,۹۷۷
  ۱۱ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۸۹۴,۲۶۴ ۸۹۴,۲۶۴ ۸۹۴,۲۶۴ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۹,۴۲۶,۳۹۱,۵۰۹
  ۱۲ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ۸۹۴,۳۵۵ ۸۹۴,۳۵۵ ۸۹۴,۳۵۵ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۹,۴۳۵,۵۱۴,۸۱۰
  ۱۳ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ ۸۹۴,۴۴۷ ۸۹۴,۴۴۷ ۸۹۴,۴۴۷ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۹,۴۴۴,۶۵۴,۱۱۶
  ۱۴ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ ۸۹۴,۵۳۸ ۸۹۴,۵۳۸ ۸۹۴,۵۳۸ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۹,۴۵۳,۸۱۲,۸۴۰
  ۱۵ ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ ۸۹۴,۶۳۰ ۸۹۴,۶۳۰ ۸۹۴,۶۳۰ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۹,۴۶۲,۹۸۹,۲۱۷
  ۱۶ ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ ۸۹۴,۷۲۲ ۸۹۴,۷۲۲ ۸۹۴,۷۲۲ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۹,۴۷۲,۱۸۳,۲۱۰
  ۱۷ ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ ۸۹۴,۸۱۴ ۸۹۴,۸۱۴ ۸۹۴,۸۱۴ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۹,۴۸۱,۳۹۴,۷۷۹
  ۱۸ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ ۸۹۴,۹۰۶ ۸۹۴,۹۰۶ ۸۹۴,۹۰۶ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۹,۴۹۰,۶۲۳,۸۸۶
  ۱۹ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ ۸۹۴,۹۹۹ ۸۹۴,۹۹۹ ۸۹۴,۹۹۹ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۹,۴۹۹,۸۷۰,۴۹۲
  ۲۰ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ ۸۹۵,۰۹۱ ۸۹۵,۰۹۱ ۸۹۵,۰۹۱ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۹,۵۰۹,۱۳۴,۵۶۱
  مشاهده همه