صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ %۰.۰۸۷ (۰.۹۵۹)%
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ %۰.۸۸۹ %۰.۰۸۱
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ %۱.۱۵۷ %۴.۴۶۱
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ (۳.۵۹۱)% %۲۳.۹۶۵
۶ ماه ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ %۱۰۱.۹۶۳ %۱۲.۲۶۳
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ %۹۱.۹۳۷ %۳۶.۷۸۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ (۱۰.۹۲۶)% %۱۹۵۱.۵۳۶
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۵۴.۶۹ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۷۹.۵۷)% (۹.۵۵)%