صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه يکم آرمان آتي در تاريخ 1403/05/02- امیدنامه ای ۱۴۰۳/۰۴/۲۰
2 آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه يکم آرمان آتي در تاريخ 1403/05/02- مجمع سالانه ۱۴۰۳/۰۴/۲۰
3 آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه يکم آرمان آتي در تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷- ابلاغیه 12020260 ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
4 آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري جسورانه يکم آرمان آتي در تاريخ 1403/04/27- تعیین هیات مدیره ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
5 تاییدیه مجمع 1403/02/11 (اساسنامه- تغییر آدرس) ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
6 اسامي حاضران در مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه یکم آرمان آتی در تاريخ 1403/02/11 ۱۴۰۳/۰۲/۱۱
7 اسامي حاضران در مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه یکم آرمان آتی در تاريخ 1403/02/11 ۱۴۰۳/۰۲/۱۱
8 تاییدیه مجمع ۱۴۰۲/۰۴/۰۳(اساسنامه) ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
9 تاییدیه مجمع ۱۴۰۲/۰۴/۰۳(امیدنامه ای) ۱۴۰۲/۰۵/۰۱
10 اسامي حاضران در مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه یکم آرمان آتی در تاريخ 1402/04/03 ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
سایز صفحه