صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
لیست خبرها
ردیف توضیحات تاریخ
1 تائیدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع 1400/07/11- (امیدنامه ای) ۱۴۰۰/۰۸/۲۳
2 تائیدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع 1400/07/11- تغییر مواد 4، 16 و 20 (اساسنامه‌ای) ۱۴۰۰/۰۸/۲۳
3 تائیدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع 1400/07/11- تغییر آدرس (اساسنامه‌ای) ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
4 فراخوان تأدیه 50 درصد مبلغ اسمی واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
5 اسامي حاضران در مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه یکم آرمان آتی در تاريخ 1400/07/11 ۱۴۰۰/۰۷/۱۷
6 دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه يکم آرمان آتي در تاريخ 1400/07/11-تغییر اساسنامه و امیدنامه ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
7 دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه يکم آرمان آتي در تاريخ 1400/07/11-تغییر آدرس ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
8 تائیدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع 1400/05/16(اساسنامه‌ای) ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
9 اسامي حاضران در مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه یکم آرمان آتی در تاريخ 1400/05/16 ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
10 دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه یکم آرمان آتی در تاريخ 1400/05/16 ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
سایز صفحه