صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۶ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ امید نامه (نسخه نهایی) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ تاییدیه مجمع ۱۴۰۲/۰۴/۰۳(امیدنامه ای) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ تاییدیه سازمان بورس در خصوص مجمع ۱۴۰۱/۱۱/۰۱(تغییر متولی صندوق) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ تاییدیه مجمع ۱۴۰۱/۰۵/۱۹(امیدنامه ای) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ تائیدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع ۱۴۰۱/۰۳/۲۱- (امیدنامه ای) تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ تائیدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۷/۱۱- (امیدنامه ای) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ تاییدیه مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۱۸(امیدنامه) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ تاییدیه مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۱۸(امیدنامه) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ تاییدیه مجمع ۱۳۹۸/۰۹/۳۰(امیدنامه) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ تاییدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵(عضویت در کانون) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ تاییدیه مجمع ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ (تغییر ماده ۵ امیدنامه) تغییرات امیدنامه
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ تغییر حسابرس تغییرات امیدنامه
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ تائیدیه مجمع امیدنامه صندوق مورخ ۰۶ بهمن ۱۳۹۷ تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ مجمع تغییر کارمزد متولی جدید تغییرات امیدنامه
۱۳۹۶/۰۵/۲۳ تغییرات امیدنامه (بند۴) تغییرات امیدنامه