صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تائیدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۷/۱۱- (امیدنامه ای) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۲۳
۲ تائیدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۷/۱۱- تغییر مواد ۴، ۱۶ و ۲۰ (اساسنامه‌ای) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۲۳
۳ تائیدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۷/۱۱- تغییر آدرس (اساسنامه‌ای) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۶
۴ اسامي حاضران در مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه یکم آرمان آتی در تاريخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۷/۱۷
۵ دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه يکم آرمان آتي در تاريخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱-تغییر اساسنامه و امیدنامه دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۶ دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه يکم آرمان آتي در تاريخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱-تغییر آدرس دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۷ تائیدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع ۱۴۰۰/۰۵/۱۶(اساسنامه‌ای) دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۶/۲۰
۸ اسامي حاضران در مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه یکم آرمان آتی در تاريخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
۹ دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه یکم آرمان آتی در تاريخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۵/۰۶
۱۰ اسامي حاضران در مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه یکم آرمان آتی در تاريخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
۱۱ دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري جسورانه یکم آرمان آتی در تاريخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
۱۲ تائیدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ (امیدنامه‌ای) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
۱۳ صورتجلسه ۱۳۹۹/۰۶/۱۲(امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
۱۴ متن صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲(اساسنامه) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
۱۵ تائیدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ (اساسنامه‌ای) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۳۰
۱۶ اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۱۲
۱۷ تائیدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ (امیدنامه‌ای) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
۱۸ تائیدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ (اساسنامه‌ای) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
۱۹ تائیدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ (اساسنامه‌ای) دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
۲۰ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۸
۲۱ لغو مجمع صندوق به تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۲۲ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
۲۳ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
۲۴ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۲۵ تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع مورخ ۹۸/۰۹/۳۰ (تغییر هزینه نرم افزار) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۲۶ تاییدیه سازمان بر صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸(عضویت در کانون) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
۲۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۸/۰۹/۳۰ (تغییر هزینه نرم افزار) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
۲۸ تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳(اساسنامه ای) دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
۲۹ اسامی افراد حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۳۰ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
۳۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ (امیدنامه ای) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۰۲
۳۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ (تعیین اعضای هیأت مدیره) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۰۲
۳۳ اسامی افراد حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۵
۳۴ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۳
۳۵ اصلاح صورتجلسه مجمع مورخ ۹۸/۰۶/۲۳ (تغییر اساسنامه ) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
۳۶ تایید سازمان بر صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (امیدنامه ای) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
۳۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۸/۰۶/۲۳ (تغییر امیدنامه) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
۳۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۹۸/۰۶/۲۳ (تغییر اساسنامه ) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
۳۹ اسامی افراد حاضر در مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۲۳
۴۰ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
۴۱ تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار برصورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
۴۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ (تغییر حسابرس) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
۴۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ (تصویب صورتهای مالی) دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
۴۴ اسامی حاضرین در جلسه۱۳۹۸/۰۳/۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۰۸
۴۵ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۳۹۸.۰۳.۰۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
۴۶ تائیدیه مجمع امیدنامه صندوق مورخ ۰۶ بهمن ۱۳۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
۴۷ تائیدیه مجمع تغییر آدرس صندوق مورخ ۰۶ بهمن۱۳۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
۴۸ اسامی حاضرین در جلسه در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
۴۹ دعوت به مجمع مورخ ۲۷بهمن ۱۳۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۱/۰۹
۵۰ آگهی دعوت به مجمع (اصلاحیه) دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
۵۱ آگهی دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
۵۲ تصویب مجمع تغییر متولی دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۸/۲۱
۵۳ تصویب مجمع ۱۲/۰۹/۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
۵۴ تصویب صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
۵۵ اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
۵۶ آگهی دعوت از دارندگان واحدهای ممتاز به تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۳۰
۵۷ برگزاری مجمع صندوق جهت تغییر متولی و تغییر کارمزد متولی دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۱۴
۵۸ دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۰۴
۵۹ تصویب صورتهای مالی و تغییر مواد ۱۴.۱۵ و ۱۶ اساسنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
۶۰ مصوبات مجمع ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ در خصوص تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
۶۱ دعوت به مجمع سالیانه صندوق جسورانه یکم آرمان آتی دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۱
۶۲ تشکیل مجمع موسس دریافت خبر ۱۳۹۵/۱۱/۲۶