صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1401/02/31 895,313 895,313 895,313 0 0 0 0 0 100,000 89,531,327,512
2 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1401/02/30 894,536 894,536 894,536 0 0 0 0 0 100,000 89,453,615,213
3 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1401/02/29 894,439 894,439 894,439 0 0 0 0 0 100,000 89,443,877,407
4 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1401/02/28 894,342 894,342 894,342 0 0 0 0 0 100,000 89,434,168,948
5 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1401/02/27 894,245 894,245 894,245 0 0 0 0 0 100,000 89,424,489,786
6 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1401/02/26 894,414 894,414 894,414 0 0 0 0 0 100,000 89,441,373,298
7 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1401/02/25 887,520 887,520 887,520 0 0 0 0 0 100,000 88,752,010,718
8 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1401/02/24 887,422 887,422 887,422 0 0 0 0 0 100,000 88,742,176,997
9 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1401/02/23 887,323 887,323 887,323 0 0 0 0 0 100,000 88,732,325,049
10 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1401/02/22 887,225 887,225 887,225 0 0 0 0 0 100,000 88,722,503,145
11 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1401/02/21 887,127 887,127 887,127 0 0 0 0 0 100,000 88,712,711,231
12 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1401/02/20 887,029 887,029 887,029 0 0 0 0 0 100,000 88,702,949,252
13 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1401/02/19 886,774 886,774 886,774 0 0 0 0 0 100,000 88,677,401,669
14 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1401/02/18 886,677 886,677 886,677 0 0 0 0 0 100,000 88,667,699,374
15 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1401/02/17 886,580 886,580 886,580 0 0 0 0 0 100,000 88,658,026,854
16 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1401/02/16 886,484 886,484 886,484 0 0 0 0 0 100,000 88,648,384,055
17 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1401/02/15 886,388 886,388 886,388 0 0 0 0 0 100,000 88,638,770,923
18 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1401/02/14 886,292 886,292 886,292 0 0 0 0 0 100,000 88,629,187,407
19 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1401/02/13 886,196 886,196 886,196 0 0 0 0 0 100,000 88,619,633,453
20 صندوق سرمایه گذاری جسورانه آرمان آتی 1401/02/12 886,101 886,101 886,101 0 0 0 0 0 100,000 88,610,109,007