صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه یکم آرمان آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۸۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۴۳۴
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۷,۸۰۸,۸۶۸,۸۳۴
اطلاعات صندوق
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ ۸۷۸,۰۸۹ ۸۷۸,۰۸۹ ۸۷۸,۰۸۹ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۷,۸۰۸,۸۶۸,۸۳۴
  ۲ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ ۸۷۸,۱۹۵ ۸۷۸,۱۹۵ ۸۷۸,۱۹۵ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۷,۸۱۹,۴۸۰,۴۷۹
  ۳ ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ ۸۷۸,۲۷۶ ۸۷۸,۲۷۶ ۸۷۸,۲۷۶ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۷,۸۲۷,۵۶۱,۶۲۰
  ۴ ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ ۸۷۸,۴۱۰ ۸۷۸,۴۱۰ ۸۷۸,۴۱۰ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۷,۸۴۱,۰۱۹,۰۱۹
  ۵ ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ ۸۷۸,۵۱۲ ۸۷۸,۵۱۲ ۸۷۸,۵۱۲ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۷,۸۵۱,۱۵۰,۰۷۹
  ۶ ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ ۸۷۸,۶۰۵ ۸۷۸,۶۰۵ ۸۷۸,۶۰۵ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۷,۸۶۰,۴۶۴,۸۵۳
  ۷ ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ ۸۷۸,۷۰۶ ۸۷۸,۷۰۶ ۸۷۸,۷۰۶ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۷,۸۷۰,۶۳۲,۵۹۰
  ۸ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ ۸۷۸,۸۰۸ ۸۷۸,۸۰۸ ۸۷۸,۸۰۸ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۷,۸۸۰,۸۱۸,۶۰۶
  ۹ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۸۷۸,۹۱۰ ۸۷۸,۹۱۰ ۸۷۸,۹۱۰ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۷,۸۹۱,۰۲۲,۸۶۲
  ۱۰ ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ ۸۷۹,۰۱۲ ۸۷۹,۰۱۲ ۸۷۹,۰۱۲ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۷,۹۰۱,۲۴۵,۳۱۸
  ۱۱ ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ ۸۷۹,۱۱۵ ۸۷۹,۱۱۵ ۸۷۹,۱۱۵ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۷,۹۱۱,۴۸۵,۹۳۲
  ۱۲ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ ۸۷۹,۲۱۷ ۸۷۹,۲۱۷ ۸۷۹,۲۱۷ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۷,۹۲۱,۷۴۴,۶۶۶
  ۱۳ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ ۸۷۹,۳۲۰ ۸۷۹,۳۲۰ ۸۷۹,۳۲۰ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۷,۹۳۲,۰۲۱,۴۸۱
  ۱۴ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ ۸۷۹,۴۲۳ ۸۷۹,۴۲۳ ۸۷۹,۴۲۳ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۷,۹۴۲,۳۱۶,۳۳۵
  ۱۵ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ ۸۷۹,۵۲۶ ۸۷۹,۵۲۶ ۸۷۹,۵۲۶ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۷,۹۵۲,۶۲۹,۱۸۹
  ۱۶ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ ۸۷۹,۶۲۹ ۸۷۹,۶۲۹ ۸۷۹,۶۲۹ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۷,۹۶۲,۹۱۷,۸۶۹
  ۱۷ ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ ۸۷۹,۷۳۳ ۸۷۹,۷۳۳ ۸۷۹,۷۳۳ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۷,۹۷۳,۲۶۶,۶۰۶
  ۱۸ ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ ۸۷۹,۸۳۶ ۸۷۹,۸۳۶ ۸۷۹,۸۳۶ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۷,۹۸۳,۶۳۳,۲۲۵
  ۱۹ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ ۸۷۹,۹۴۰ ۸۷۹,۹۴۰ ۸۷۹,۹۴۰ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۷,۹۹۴,۰۱۷,۶۸۸
  ۲۰ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ ۸۸۰,۰۴۴ ۸۸۰,۰۴۴ ۸۸۰,۰۴۴ ۰ ۰ ۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۴,۴۱۹,۵۰۹
  مشاهده همه